Tidvattnets Norge

I Skottland har bygget av ett tidvattenkraftverk mellan ”fastlandet” och Orkneyöarna påbörjats. När det står klart kommer det att ha den högsta produktionen i världen.

I omröstningen om självständighet för Skottland anförde ja-sidan att ett självständigt Skottland skulle kunna bli mer likt de skandinaviska länderna. Det var i första hand varken smørrebrød eller ärtsoppa som lockade, utan offentliga finanser i nivå med Norges. Det tros nämligen finnas stora fyndigheter av olja under havsbotten utanför Skottland, och dessa ville ja-sidan att skottarna skulle bestämma över själva, utan inblandning från London.

Nu blev det som bekant ett nej till självständighet i omröstningen, och man kan naturligtvis spekulera i vad det berodde på. Alla är nog inte helt förtjusta i att borra efter olja i de skotska delarna av Nordsjön. Men Skottland har andra naturresurser som kan användas för att ge energi. Kanske kan landet komma att bli mer som Norge, men inte genom att exploatera fossila resurser.

SNP:s förtjänst?

En underskattad skotsk naturresurs är Pentland Firth, sundet som skiljer Skottland från Orkneyöarna. Tidvattenströmmarna här hör till de kraftigaste i världen – de kan komma upp i nästan 30 km i timmen. Att detta blivit allmänt känt i Skottland är till viss del självständighetspartiet SNP:s (Scottish National Party) förtjänst.

Att få bestämma själva över intäkterna från gas och olja var ett av partiets främsta argument för självständighet från Storbritannien. Flera experter uttalade sig dock om dessa fyndigheters storlek, och hävdade att de inte var så stora som partiet hävdade. För att kunna fortsätta på den inslagna retoriska stigen förde partiet därför fram tidvattnet som ett komplement. Självständigheten blev det ingenting med denna gång, men tidvattenkraften kan bli en framgång för SNP.

Världens störta tidvattenkraftverk finns idag i Sihwa söder om Incheon i Sydkorea. Produktionen ligger på 254 megawatt om året. När kraftverket i Pentland Firth står klart kommer det att kunna producera upp till 398 megawatt årligen. Detta motsvarar en tredjedel av hela Skottlands energiförbrukning. För att detta ska vara möjligt krävs dock en större konstruktion än vad som än så länge godkänts av de skotska myndigheterna. Tidvattenkraftverket blir det första fullskaliga i sitt slag i världen.

En ny typ av kraftverk

Den typ av turbiner som kommer att användas för att alstra elektricitet är av en ny typ, och den färdiga anläggningen kommer att likna en vindkraftspark under vattnet. 61 fristående turbiner kommer att placeras på havsbotten, fasthållna av tre betongben vardera. Turbinernas rotorblad kommer att sticka upp för att möta tidvattenströmmen, ungefär som ett vindkraftverk. Till skillnad från en vindkraftspark kommer dock ingen att kunna klaga på att turbinerna förstör utsikten.

Rent allmänt anses tidvattenkraftverk ha framtiden för sig. De ekologiska konsekvenserna blir betydligt mindre än vid byggen av dammar för traditionella vattenkraftverk. Tidvatten är också mer pålitligt än sol och vind, vilket gör elförsörjningen tryggare. Om det skotska kraftverket visar sig vara effektivt kommer det troligen att få många efterföljare. Än så länge är det bara Sydkorea och Frankrike som satsat på tidvattenkraft i någon större skala, men många länder följer med spänning vad som sker i Pentland Firth.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *