Fler teknikföretag borde anlita en advokatbyrå

Att driva ett teknikföretag är en komplicerad uppgift, det gäller även ur juridisk synvinkel. Förutom att hantera de klassiska juridiska göromålen som till exempel anställningsavtal, hyresavtal och leverantörsavtal förutsätts ett teknikföretag även ha full kontroll på patentfrågor och andra immateriella regelverk. De flesta teknikföretag anlitar därför en advokatbyrå för att få tillgång till den juridiska kompetens som behövs.

De flesta teknikföretag i Västerås-regionen har inte möjlighet att själva hantera alla juridiska frågor som uppkommer i den löpande verksamheten. Det gäller även de större bolagen som har egna bolagsjurister. Många bolagsjurister anlitar löpande en advokatbyrå i Västerås och agerar själva mer som projektledare än som renodlade jurister. Den juridik som hanteras på ett teknikföretag är alltför omfattande och komplicerad för att enbart hanteras av teknikföretagets egen personal.

Traditionell juridik

Smiling,Lawyer,PortraitAlla företag, även teknikföretag, förutsätts att ha full kontroll på de lagar och regler som gäller för verksamheten. Det är aldrig en ursäkt att säga att man bröt mot en regel på grund av att man inte hade kunskap om den aktuella regeln. För ett företag innebär detta att man måste ha full kunskap om till exempel den arbetsrättsliga lagstiftningen, skattelagstiftningen, reglerna för hyra av lokaler för att endast nämna några exempel.

Genom att löpande anlita en affärsjuridisk advokatbyrå kan ett företag få tillgång till all den kompetens som behövs för att bedriva verksamheten på ett korrekt sätt. Advokatbyrån kan bistå med sin expertkunskap oavsett om företaget till exempel ska upprätta ett anställningsavtal, upprätta ett sekretessavtal avseende ett samarbetsprojekt eller ingå ett hyresavtal avseende nya lokaler. Det kontinuerliga samarbetet leder dessutom till att advokatbyråns personal får god kunskap om teknikföretaget och därför mer effektivt kan bistå med sin juridiska sakkunskap i den dagliga verksamheten.

Teknikrelaterad juridik

Ett teknikföretag förutsätts emellertid inte endast behärska alla de lagar och regler som gäller för i princip samtliga företag. Vill ett teknikföretag överleva på längre sikt måste det dessutom behärska de särskilda regelverk som gäller särskilt för teknikföretag. Vilka dessa regelverk är skiljer sig något åt mellan olika branscher, men de flesta teknikföretag kommer förr eller senare i kontakt med till exempel patentfrågor, mönsterskyddsfrågor men även branschspecifika teknikavtal.

Detta är ett område inom juridiken som är mycket komplicerat och minsta felsteg kan få allvarliga konsekvenser. En missad eller en felaktig patentansökan kan helt äventyra företagets framtid. Detta gäller även om företaget gör sig skyldig till patentintrång eller inte säkrar upp sina egna rättigheter när företaget ingår ett samarbetsavtal med ett annat teknikföretag. Det är dessutom en typ av juridik som få jurister verkligen behärskar och det är därför viktigt att företaget anlitar en advokatbyrå med just denna specialistkompetens.

Juridisk kompetens är en billig försäkring

Lady,Themis,With,Scales,Of,Justice,And,Stack,BooksAlltför ofta väntar teknikföretag alltför länge med att anlita juridisk expertis. Anledningen stavas i de flesta fall kostnadsskäl, företaget upplever helt enkelt att det är för dyrt att anlita en advokat. Inget kunde vara mer felaktigt, en advokat är som mest prisvärd när hen får möjlighet att arbeta i förebyggande syfte genom att upprätta korrekta avtal och ge löpande rådgivning. Det är när juridiska problem uppstår, till exempel på grund av att företaget på egen hand har upprättat felaktigt utformade avtal, som det verkligen blir dyrt att anlita juridisk hjälp för att städa upp företagets egna misstag.